artykuł nr 1

Przetargi

 

INFORMACJA O PRZESUNIĘCIU TERMINU SKŁADANIA OFERT 

I ZMIANIE TERMINU OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługa kompleksowego ubezpieczenia Filharmonii Narodowej”.

Nr postępowania: ZP/01/01/2016.

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany terminu składania ofert, przesuwając dotychczasowy termin składania ofert o jeden dzień tj. z dnia 28.01.2016 r. godz. 11:00 na dzień 29.01.2016 r. godz. 11:00 oraz dokonuje zmiany terminu otwarcia ofert na dzień 29.01.2016 r. godz. 11:30.

Jednolita treść SIWZ umieszczona została na stronie internetowej Zamawiającego: www.filharmonia.4bip.pl 

Informacja

SIWZ

SIWZ zmiany

 

 Informację udostępnił: Filharmonia Narodowa w Warszawie
 Za treść odpowiada: Wojciech Nowak
 Informację wprowadził: Piotr Dębski
 Data wytworzenia: 20-01-2016
 Data udostępnienia: 20-01-2016


Odpowiedzi na pytania do SIWZ do postępowania – usługa kompleksowego ubezpieczenia Filharmonii Narodowej, nr postępowania ZP/01/01/2016

 Filharmonia Narodowa ogłasza przeatrg nieograniczony na

„Usługa kompleksowego ubezpieczenia Filharmonii Narodowej”

 Miejsce składania ofert: 

Filharmonia  Narodowa, 00-950 Warszawa, ul. Jasna  5, Sekretariat  Filharmonii Narodowej 

w nieprzekraczalnym terminie do 28.01.2016 r. do godziny 1100.

SIWZ

odpowiedzi na pytania

odpowiedzi na pytania

odpowiedzi na pytania

 

 Informację udostępnił: Filharmonia Narodowa w Warszawie
 Za treść odpowiada: Wojciech Nowak
 Informację wprowadził: Piotr Dębski
 Data wytworzenia: 20-01-2016
 Data udostępnienia: 20-01-2016


ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

W postępowaniu nr ZP/01/11/2015 CZ. II, z dniem 31.12.2015 r. Zamawiający udzielił zamówienia publicznego w trybie art. 69 i nast. Pzp firmie SPANTON GRZEGORZ SĘKTAS Z SIEDZIBĄ W KĄTACH WĘGIERSKICH.

 

 Informację udostępnił: Filharmonia Narodowa w Warszawie
 Za treść odpowiada: Wojciech Nowak
 Informację wprowadził: Piotr Dębski
 Data wytworzenia: 31-12-2015
 Data udostępnienia: 31-12-2015


Zawiadomienie

Informujemy, iż w dniu 29.12.2015r. w wyniku przeprowadzonej

procedury przetargowej została zawarta umowa z firmą :

Noble Art Projekt Wojciech Dukiewicz z siedzibą w Warszawie

przy Al. Rzeczypospolitej 18 lok. 5

w przedmiocie dostawy wilolonczeli mistrzowskiej lutniczej J. Bertet Paris 1764.

 

 Informację udostępnił: Filharmonia Narodowa w Warszawie
 Za treść odpowiada: Wojciech Nowak
 Informację wprowadził: Piotr Dębski
 Data wytworzenia: 29-12-2015
 Data udostępnienia: 29-12-2015


Zawiadomienie o zawarciu umowy w przetargu na

"Dostarczenie w ramach programu korzyści pracowniczych usług rekreacyjno-sportowych"

w dniu 28.12.2015r. została zawarta umowa z firmą

Benefit Systems Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

ul. Fredry 6, NIP 8361676510

 

 Informację udostępnił: Filharmonia Narodowa w Warszawie
 Za treść odpowiada: Wojciech Nowak
 Informację wprowadził: Piotr Dębski
 Data wytworzenia: 28-12-2015
 Data udostępnienia: 28-12-2015


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

„Dostarczenie w ramach Programu korzyści pracowniczych usług rekreacyjno-sportowych”

ZAWIADOMIENIE

 

 Informację udostępnił: Filharmonia Narodowa w Warszawie
 Za treść odpowiada: Wojciech Nowak
 Informację wprowadził: Piotr Dębski
 Data wytworzenia: 18-12-2015
 Data udostępnienia: 18-12-2015


Filharmonia Narodowa ogłasza przetarg nieograniczony na 

„Dostarczenie w ramach Programu korzyści pracowniczych usług rekreacyjno-sportowych” 

Termin i miejsce składania ofert :

FILHARMONIA NARODOWA ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa pokój nr 109, I piętro - Sekretariat nie później niż do dnia 17.12.2015r. do godziny 11.00 .

SIWZ

Pytania i odpowiedzi

 

 Informację udostępnił: Filharmonia Narodowa w Warszawie
 Za treść odpowiada: Wojciech Nowak
 Informację wprowadził: Piotr Dębski
 Data wytworzenia: 10-12-2015
 Data udostępnienia: 10-12-2015


 Filharmonia  Narodowa   zaprasza   do   złożenia  oferty   na   dostawę  bonów  towarowych   dla  pracowników  Filharmonii Narodowej  w  następującej  ilości:

43  osoby  x  340 zł = 16 620 zł
123 osoby  x  300 zł = 36 900 zł
139 osób   x  280 zł = 38 920 zł
 
Termin  złożenia  oferty  w  siedzibie  Zamawiającego :
8  grudnia  2015r., godzina  11:00
Otwarcie   ofert  8  grudnia  2015r., godzina 11:15, pok.  419

Filharmonia  Narodowa  ul.Jasna 5 ,  00-950  Warszawa

 

 Informację udostępnił: Filharmonia Narodowa w Warszawie
 Za treść odpowiada: Wojciech Nowak
 Informację wprowadził: Piotr Dębski
 Data wytworzenia: 01-12-2015
 Data udostępnienia: 01-12-2015


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY BEZ PONOWNEGO BADANIA W ZAKRESIE CZĘŚCI B I D ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE CZĘŚCI D

 Dot. zamówienia publicznego na druk z dostawą materiałów promocyjno-reklamowych.

ZAWIADOMIENIE

 

 Informację udostępnił: Filharmonia Narodowa w Warszawie
 Za treść odpowiada: Wojciech Nowak
 Informację wprowadził: Piotr Dębski
 Data wytworzenia: 24-11-2015
 Data udostępnienia: 24-11-2015


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Filharmonia Narodowa informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na druk z dostawą materiałów promocyjno-reklamowych w zakresie:

A. Afisze i plakaty,

B. Foldery i ulotki,

C. Książka programowa Filharmonii Narodowej na sezon artystyczny 2016/2017,

D. Zaproszenia, wizytówki, kartki świąteczne,

E. Druki wielkoformatowe.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZY NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 Informację udostępnił: Filharmonia Narodowa w Warszawie
 Za treść odpowiada: Wojciech Nowak
 Informację wprowadził: Piotr Dębski
 Data wytworzenia: 18-11-2015
 Data udostępnienia: 18-11-2015


Filharmonia Narodowa ogłasza przetarg nieograniczony na druk z dostawą materiałów promocyjno-reklamowych w zakresie:

A. Afisze i plakaty,

B. Foldery i ulotki,

C. Książka programowa Filharmonii Narodowej na sezon artystyczny 2016/2017,

D. Zaproszenia, wizytówki, kartki świąteczne,

E. Druki wielkoformatowe.

SIWZ wraz z zał. 1-6

Załącznik nr 7 do SIWZ - próbki do wydruku

 

 Informację udostępnił: Filharmonia Narodowa w Warszawie
 Za treść odpowiada: Wojciech Nowak
 Informację wprowadził: Piotr Dębski
 Data wytworzenia: 04-11-2015
 Data udostępnienia: 04-11-2015


Dotyczy:

na kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie dystrybucji energii elektrycznej do Zamawiającego - Filharmonii Narodowej w Warszawie

  Filharmonia Narodowa zawiadamia że w dniu 17.07.2015 udzielono zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na : na kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie dystrybucji energii elektrycznej do Zamawiającego - Filharmonii Narodowej w Warszawie firmie RWE Polska Spółka Akcyjna , ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, 00-347 Warszawa  na kwotę 331861,32 zł netto.

 

 Informację udostępnił: Filharmonia Narodowa w Warszawie
 Za treść odpowiada: Wojciech Nowak
 Informację wprowadził: Piotr Dębski
 Data wytworzenia: 17-07-2015
 Data udostępnienia: 17-07-2015


Dotyczy : Przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż systemu nagłosnienia dla publiczności w pomieszczeniach wokół Sali Koncertowej i Sali Kameralnej w Filharmonii Narodowej w Warszawie

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  z dnia 16.07.2015

Niniejszym Zamawiający informuje o przeprowadzeniu czynności nakazanych wyrokiem KIO z dnia 30.06.2015 r., doręczonym Zamawiającemu w dniu 13.07.2015 r., jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż na podstawie art. 93 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ? Prawo zamówień publicznych (dalej pzp) Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania na: ?Dostawę i montaż systemu nagłośnienia dla publiczności w pomieszczeniach wokół Sali Koncertowej i Sali Kameralnej w Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Zamawiający unieważnił postępowanie wobec wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć wcześniej oraz wobec okoliczności, że postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, szczegółowe uzasadnienie znajduje się w załączniku do niniejszego zawiadomienia.

Unieważnienie postępowania powoduje, że od wszczęcia postępowania do czynności dokonanych jego unieważnianiem, dokonane czynności faktyczne i prawne tracą swoją moc w stosunku do Zamawiającego, Wykonawców oraz podmiotów trzecich.

W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

załącznik nr 1 do unieważnienia postępowania

 

 Informację udostępnił: Filharmonia Narodowa w Warszawie
 Za treść odpowiada: Wojciech Nowak
 Informację wprowadził: Piotr Dębski
 Data wytworzenia: 16-07-2015
 Data udostępnienia: 16-07-2015


Dotyczy:

przetargu nieograniczonego 

na kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie dystrybucji energii elektrycznej do Zamawiającego - Filharmonii Narodowej w Warszawie

Odpowiedź na wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ

Informacja o zmianie treści załącznika nr. 5 do SIWZ 

 

 Informację udostępnił: Filharmonia Narodowa w Warszawie
 Za treść odpowiada: Wojciech Nowak
 Informację wprowadził: Piotr Dębski
 Data wytworzenia: 07-07-2015
 Data udostępnienia: 07-07-2015


Filharmonia Narodowa ogłasza przetarg nieograniczony

na kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie dystrybucji energii elektrycznej do Zamawiającego - Filharmonii Narodowej w Warszawie

termin składania ofert 10.07.2015 godz. 11.00

miejsce składania ofert : Filharmonia Narodowa ul. Jasna 5   00-950 Warszawa

pok. nr. 109 sekretariat

FN_SIWZ_Energia.pdf

 

 Informację udostępnił: Filharmonia Narodowa w Warszawie
 Za treść odpowiada: Wojciech Nowak
 Informację wprowadził: Piotr Dębski
 Data wytworzenia: 02-07-2015
 Data udostępnienia: 02-07-2015


Dotyczy: Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na malowaniu części pomieszczeń, wymianie obicia ścian i wykładzin w garderobach w budynku Filharmonii Narodowej w Warszawie

 Filharmonia Narodowa zawiadamia że w dniu 30.06.2015 udzielono zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na  roboty budowlane polegające na malowaniu części pomieszczeń, wymianie obicia ścian i wykładzin w garderobach w budynku Filharmonii Narodowej w Warszawie firmie MARABUD Zakład Remontowo-BUdowlany M.Chmielewski i M.Dąbrowski Sp.J. ul. Kajetańska 9, 02-495 Warszawa na kwotę 120103,62 zł netto

 

 Informację udostępnił: Filharmonia Narodowa w Warszawie
 Za treść odpowiada: Wojciech Nowak
 Informację wprowadził: Piotr Dębski
 Data wytworzenia: 30-06-2015
 Data udostępnienia: 30-06-2015


Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego

Filharmonia Narodowa zawiadamia że w dniu 15.05.2015 udzielono zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na  Dostawę sprzętu komputerowego oraz zasilacza awaryjnego UPS wraz z instalacją i konfiguracją dla potrzeb Filharmonii Narodowej w Warszawie firmie SYNTECH Popowski Wiesław Warszawie 01-950, ul. Wrzeciono 65/57 na kwotę 231 475,00 zł netto.

 

 Informację udostępnił: Filharmonia Narodowa w Warszawie
 Za treść odpowiada: Wojciech Nowak
 Informację wprowadził: Piotr Dębski
 Data wytworzenia: 15-05-2015
 Data udostępnienia: 18-06-2015


Ogłoszenie z dnia 17.06.2015

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na modernizację wieszaków w szatniach dla publiczności przy Sali Koncertowej i Sali Kameralnej w Filharmonii Narodowej w Warszawie

Filharmonia Narodowa zawiadamia że w dniu 16.05.2015 udzielono zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na  modernizację wieszaków w szatniach dla publiczności przy Sali Koncertowej i Sali Kameralnej w Filharmonii Narodowej w Warszawie firmie Fabryka Urządzeń Dźwigowych Sp. z o.o. Bolęcin 41, 09-110 Sochocin na kwotę 197556,00 zł netto 

 

 Informację udostępnił: Filharmonia Narodowa w Warszawie
 Za treść odpowiada: Wojciech Nowak
 Informację wprowadził: Piotr Dębski
 Data wytworzenia: 17-06-2015
 Data udostępnienia: 17-06-2015


Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 Informację udostępnił: Filharmonia Narodowa w Warszawie
 Za treść odpowiada: Wojciech Nowak
 Informację wprowadził: Piotr Dębski
 Data wytworzenia: 10-06-2015
 Data udostępnienia: 11-06-2015


Dotyczy: Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na malowaniu części pomieszczeń, wymianie obicia ścian i wykładzin w garderobach w budynku Filharmonii Narodowej w Warszawie

Sprostowanie:

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w rozdziale 10, pkt 1 jest podany termin wniesienia wadium do dnia  08.06.2015 , powinno być do dnia 18.06.2015 r.do godz. 11.00 - przed upływem terminu składania ofert.

 

 Informację udostępnił: Filharmonia Narodowa w Warszawie
 Za treść odpowiada: Wojciech Nowak
 Informację wprowadził: Piotr Dębski
 Data wytworzenia: 11-06-2015
 Data udostępnienia: 11-06-2015


ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

 W postępowaniu nr ZP/02/-5/2015, w dniu 11 czerwca 2015 została zawarta umowa w trybie zamówienia z wolnej ręki na dostawę zestawu siedmiu kotłów koncertowych klasy mistrzowskiej firmy Kolberg Percussion model Kolberg Ringer timpani na kwotę brutto 367 510,47 złotych z wyłącznym przedstawicielem producenta tj. firmą Arnold Rohrich KOLBERG PERCUSSION GMBH przedstawicielstwo w Polsce, ul. Lipowa 8, 46-042 Szczedrzyk.

 

 Informację udostępnił: Filharmonia Narodowa w Warszawie
 Za treść odpowiada: Wojciech Nowak
 Informację wprowadził: Piotr Dębski
 Data wytworzenia: 11-06-2015
 Data udostępnienia: 11-06-2015


Dotyczy : Przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż systemu nagłosnienia dla publiczności w pomieszczeniach wokół Sali Koncertowej i Sali Kameralnej w Filharmonii Narodowej w Warszawie

sprostowanie_zawiadomienia_o odrzuceniu_oferty i wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

zawiadomienie_o_odrzuceniu_i_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

 

 Informację udostępnił: Filharmonia Narodowa w Warszawie
 Za treść odpowiada: Wojciech Nowak
 Informację wprowadził: Piotr Dębski
 Data wytworzenia: 09-06-2015
 Data udostępnienia: 09-06-2015


Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na malowaniu części pomieszczeń, wymianie obicia ścian i wykładzin w garderobach w budynku Filharmonii Narodowej w Warszawie

Filharmonia Narodowa ogłasza przetarg nieograniczony na

 roboty budowlane polegające na malowaniu części pomieszczeń, wymianie obicia ścian i wykładzin w garderobach w budynku Filharmonii Narodowej w Warszawie

termin składania ofert. 18.06.2015 godz. 11.00  

termin otwarcia ofert 18.06.2015 godz. 11.30 

SIWZ_MALOWANIE_bip.pdf

zal_nr_10_dok_projektowa.pdf

zal_nr_11_stwiorb.pdf

zal_nr_12_przedmiary_robot.pdf

zal_nr_13_ibioz.pdf

 

 Informację udostępnił: Filharmonia Narodowa w Warszawie
 Za treść odpowiada: Wojciech Nowak
 Informację wprowadził: Piotr Dębski
 Data wytworzenia: 02-06-2015
 Data udostępnienia: 02-06-2015


Dotyczy przetargu nieograniczonego na modernizację wieszaków w szatniach dla publiczności przy Sali Koncertowej i Sali Kameralnej w Filharmonii Narodowej w Warszawie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  

 

 Informację udostępnił: Filharmonia Narodowa w Warszawie
 Za treść odpowiada: Wojciech Nowak
 Informację wprowadził: Piotr Dębski
 Data wytworzenia: 01-06-2015
 Data udostępnienia: 01-06-2015


Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego

Filharmonia Narodowa ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego oraz zasilacza awaryjnego UPS wraz z instalacją i konfiguracją dla potrzeb Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Oferty składać nalezy do dnia 03.06.2015 do godziny 11.00 w pokoju 102 (sekretariat FN), ul Jasna 5

SPRZET_SIWZ.pdf
Wyjasnienia.pdf

 

 Informację udostępnił: Filharmonia Narodowa w Warszawie
 Za treść odpowiada: Wojciech Nowak
 Informację wprowadził: Piotr Dębski
 Data wytworzenia: 27-05-2015
 Data udostępnienia: 27-05-2015


Przetarg nieograniczony na modernizację wieszaków

w szatniach dla publiczności w Filharmonii Narodowej 

Filharmonia Narodowa ogłasza przetarg nieograniczony na modernizację wieszaków w szatniach dla publiczności przy Sali Koncertowej i Sali Kameralnej w Filharmonii Narodowej

termin składania ofert. 29.05.2015 godz. 11.00  

termin otwarcia ofert 29.05.2015 godz. 11.30 

ZAL_NR_8_WIESZAKI_SIWZ.pdf

zal_nr_9_dok_projektowa.pdf

zal_nr_10_PRZEDMIAR.pdf

 

 Informację udostępnił: Filharmonia Narodowa w Warszawie
 Za treść odpowiada: Wojciech Nowak
 Informację wprowadził: Piotr Dębski
 Data wytworzenia: 22-05-2015
 Data udostępnienia: 22-05-2015


Dotyczy : Przetargu nieograniczonego na system nagłosnienia

Odpowiedzi na pytania z dnia 21.05.2015

 

 Informację udostępnił: Filharmonia Narodowa w Warszawie
 Za treść odpowiada: Wojciech Nowak
 Informację wprowadził: Piotr Dębski
 Data wytworzenia: 21-05-2015
 Data udostępnienia: 21-05-2015


Dotyczy : Przetargu nieograniczonego na system nagłosnienia

Uwaga; nastąpiła zmiana numeru konta na które nalezy wpłacić wadium - rozdział 10 pkt 3 SIWZ

nowy numer konta : 61 1130 1017 0020 1461 3520 0005

 

 Informację udostępnił: Filharmonia Narodowa w Warszawie
 Za treść odpowiada: Wojciech Nowak
 Informację wprowadził: Piotr Dębski
 Data wytworzenia: 14-05-2015
 Data udostępnienia: 14-05-2015


Przetarg nieograniczony na system nagłosnienia

Filharmonia Narodowa ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż systemu nagłośnienia dla publiczności wokół Sali Koncertowej i Sali Kameralnej w Filharmonii Narodowej

termin składania ofert. 26.05.2015 godz. 11.00  

termin otwarcia ofert 26.05.2015 godz. 11.30 

SIWZ nagłośnienie 2015.pdf

Zal nr 9 dokumentacja_projektowa.pdf

zal_nr_9_Rysunki_do_projektu.pdf

Zal nr 10 STWiOR.pdf

Zal nr 11 przedmiar robót.zip

 

 Informację udostępnił: Filharmonia Narodowa w Warszawie
 Za treść odpowiada: Wojciech Nowak
 Informację wprowadził: Piotr Dębski
 Data wytworzenia: 13-05-2015
 Data udostępnienia: 13-05-2015


Przetarg ofertowy na sprzedaż instrumentów muzycznych

Filharmonia Narodowa, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż instrumentów muzycznych (trąbek i waltorni) wykazanych w załaczniku nr 1.

 ZAŁĄCZNIK NR 1 - WYKAZ INSTRUMENTÓW

Przedmioty sprzedaży można obejrzeć w gmachu Filharmonii Narodowej w terminie uzgodnionym z Działem administracji Filharmonii Narodowej - tel. 22 55 17 151.

Oferty należy składać w sekretariacie Filharmonii Narodowej do godz. 12:00 dnia 10.03.2015 w zamkniętych kopertach z opisem "PRZETARG - instrumenty (numer fabryczny instrumentu)".

Oferta powinna zawierać:

  • imię i nazwisko lub nazwę oferenta oraz adres i telefon;

  • cenę proponowaną;

  • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym przedmiotu sprzedaży.

Oferta nie spełniająca powyższych warunków zostanie odrzucona. Filharmonii przysługuje prawo swodobnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę. Ogłoszenie wyniku przetargu nastąpi w gmachu Filharmonii Narodowej dnia 13.03.2015 o godz. 12:00. Filharmonia zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyn.

 

 Informację udostępnił: Filharmonia Narodowa w Warszawie
 Za treść odpowiada: Wojciech Nowak
 Informację wprowadził: Piotr Dębski
 Data wytworzenia: 19-02-2015
 Data udostępnienia: 19-02-2015