artykuł nr 1

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 r. w Filharmonii Narodowej w Warszawie

Filharmonia Narodowa w Warszawie, działając na postawie art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020, ze zm.), niniejszym ogłasza Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 r.

artykuł nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną - ZP/01/12/2019

Przedmiot zamówienia:

 

Świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych dla pracowników Filharmonii Narodowej w Warszawie, ich dzieci, osób towarzyszących oraz seniorów w ramach Programu korzyści pracowniczych

Tryb postępowania:

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z procedurą spełniającą wymogi określone w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 11 września 2019 r., Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g pkt 1 tej ustawy (tj. 750 000 euro).

Kod CPV: 92600000-7, 92610000-0

 

artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną - ZP/1/11/2019

Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usług sportowych i rekreacyjnych dla pracowników Filharmonii Narodowej w Warszawie, ich dzieci, osób towarzyszących oraz seniorów w ramach Programu korzyści pracowniczych

Tryb postępowania:

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z procedurą spełniającą wymogi określone w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 11 września 2019 r., Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.) o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g pkt 1 tej ustawy (tj. 750 000 euro).

Kod CPV:

CPV: 92600000-7

CPV: 92610000-0

artykuł nr 4

Druk cyfrowy z dostawą materiałów promocyjno-reklamowych dla Filharmonii Narodowej w Warszawie z podzailem na części

Druk cyfrowy z dostawą materiałów promocyjno-reklamowych dla Filharmonii Narodowej w Warszawie z podzialem na części

artykuł nr 5

Dostawa systemu do tworzenia kopii zapasowych wraz z niezbędnymi komponentami i świadczeniem usługi wdrożenia dla Filharmonii Narodowej w Warszawie - ZP/02/09/2019

Dotyczy:

Dostawa systemu do tworzenia kopii zapasowych (urządzenie i oprogramowanie do backup) wraz z niezbędnymi komponentami i świadczeniem usługi wdrożenia dla Filharmonii Narodowej w Warszawie.