artykuł nr 1

Ogłoszenie o sprzedaży klarnetu basowego

Filharmonia Narodowa w Warszawie (dalej zwana: „Filharmonią”) oferuje do sprzedaży klarnet basowy Bb firmy „YAMAHA” YCL-622II nr 01297, model Professional, korpus grenadilla, 24 klapy, szyjka i czara głosowa posrebrzane (dalej zwany „Instrumentem”), zakupiony w 1998 roku, stan dobry. Instrument jest używany i nie podlega gwarancji, Filharmonia nie udziela na Instrument rękojmi za wady.

 1. Cena wywoławcza: 11.377,50 PLN (słownie: jedenaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy) brutto.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy numer: 61 1130 1017 0020 1461 3520 0005. Wadium należy złożyć nie później niż w dniu 31.01.2022 r. Terminem wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na w/w rachunek.
 3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, Filharmonia zwróci w terminie 7 dni, od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty, zaś wadium złożone przez oferenta, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Oferty należy składać w siedzibie Filharmonii (adres: ul. Jasna 5, Warszawa), pokój 109 do godz. 11.00 dnia 31.01.2022 r. w zamkniętych kopertach z opisem „Oferta klarnet basowy. Nie otwierać przed 01.02.2022 r.”.
 5. Oferta wiąże oferenta przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert.
 6. Oferta powinna zawierać:
 1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;
 2. oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;
 3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem Instrumentu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.
 1. Filharmonia odrzuci ofertę i zawiadomi o tym oferenta, gdy:
 1. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
 2. oferta nie spełnia warunków, o których mowa w pkt 6 lub jest ona niekompletna, nieczytelna lub budzi inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.  
 1. Filharmonia zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania oferty, bez podania przyczyn.
 2. Instrument można obejrzeć w siedzibie Filharmonii w dniach roboczych od poniedziałku do piątku pomiędzy 9.00 a 14.00 do dnia 28..01.2022 r., po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr tel. 22 55 17 153.
 3. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, w siedzibie Filharmonii, w dniu 01.02.2022 r.
 4. Filharmonia wybierze oferenta, który zaoferował najwyższą cenę. Jeżeli co najmniej dwóch oferentów zaoferowało tę samą cenę, pomiędzy tymi oferentami Filharmonia będzie kontynuowała przetarg w formie aukcji.
 5. Planowany termin zawarcia umowy sprzedaży z nabywcą: nie później niż w terminie 7 dni od dnia wyboru oferenta.
 6. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Wydanie Instrumentu następuje niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.
artykuł nr 2

Ogłoszenie o sprzedaży strugarko-grubościówki do obróbki drewna

Załączniki:
Treść ogłoszenia96 KB
artykuł nr 3

Ocena nośności elementów konstrukcji przekrycia dachu (po wykonaniu prac modernizacyjnych) nad Salą Koncertową Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Wykonanie: Instytut Techniki Budowlanej

Warszawa, sierpień 2018

 

Załączniki:
Treść dokumentuMB
artykuł nr 4

Ogłoszenie o sprzedaży gablot

Filharmonia Narodowa oferuje do sprzedaży gabloty na materiały reklamowe, plakaty, etc.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 22 55 17 151.

Załączniki:
Fotografia gabloty45 KB
artykuł nr 5

Ogłoszenie o sprzedaży klarnetu basowego

Filharmonia Narodowa oferuje do sprzedaży KLARNET BASOWY Bb firmy „YAMAHA” YCL-622II nr 01297, model PROFESSIONAL, korpus grenadilla, 24 klapy, szyjka i czara głosowa posrebrzane. W komplecie ustnik YAMAHA 4C, ligatura i ochraniacz, pasek, futerał. Instrument został zakupiony w 1998 roku, stan dobry, wymagający przeglądu i korekty.

Cena wywoławcza instrumentu wynosi 21.683,77 PLN.

Oferty należy składać w sekretariacie Filharmonii Narodowej do godz. 12:00 dnia 16.06.2017 w zamkniętych kopertach z opisem „Oferta klarnet basowy”.

Oferta powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;
 2. oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;
 3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

Oferta nie spełniająca powyższych warunków zostanie odrzucona. Filharmonii przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy zaoferowali tę samą cenę. Filharmonia zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn.

Przedmiot sprzedaży do obejrzenia w Filharmonii Narodowej, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr tel. 22 55 17 153.