artykuł nr 1

Ogłoszenie o sprzedaży oboju

Ogłoszenie o sprzedaży oboju

 

Filharmonia Narodowa w Warszawie (dalej zwana: „Filharmonią”) oferuje do sprzedaży obój firmy „Ludwig Frank” LF-Berlin, model 12 BRILLANT, korpus grenadilla, mechanika pozłacana (dalej zwany „Instrumentem”), zakupiony w 2007 roku, stan dobry. Instrument jest używany i nie podlega gwarancji, Filharmonia nie udziela na Instrument rękojmi za wady.

 

 1. Cena wywoławcza: 22 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych) brutto.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy numer: 61 1130 1017 0020 1461 3520 0005. Wadium należy złożyć nie później niż w dniu 18.10.2023 r. Terminem wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na w/w rachunek.
 3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, Filharmonia zwróci w terminie 7 dni, od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty, zaś wadium złożone przez oferenta, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Oferty należy składać w siedzibie Filharmonii (adres: ul. Jasna 5, Warszawa), pokój 109 do godz. 11.00 dnia 19.10.2023 r. w zamkniętych kopertach z opisem „Oferta obój L. Frank. Nie otwierać przed 19.10.2023 r.”.
 5. Oferta wiąże oferenta przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert.
 6. Oferta powinna zawierać:
 1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;
 2. oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;
 3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem Instrumentu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.
 1. Filharmonia odrzuci ofertę i zawiadomi o tym oferenta, gdy:
 1. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
 2. oferta nie spełnia warunków, o których mowa w pkt 6 lub jest ona niekompletna, nieczytelna lub budzi inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.  
 1. Filharmonia zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania oferty, bez podania przyczyn.
 2. Instrument można obejrzeć w siedzibie Filharmonii w dniach roboczych od poniedziałku do piątku pomiędzy 9.00 a 14.00 do dnia 18.10.2023 r., po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr tel. 22 55 17 153.
 3. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, w siedzibie Filharmonii, w dniu 18.10.2023 r.
 4. Filharmonia wybierze oferenta, który zaoferował najwyższą cenę. Jeżeli co najmniej dwóch oferentów zaoferowało tę samą cenę, pomiędzy tymi oferentami Filharmonia będzie kontynuowała przetarg w formie aukcji.
 5. Planowany termin zawarcia umowy sprzedaży z nabywcą: nie później niż w terminie 7 dni od dnia wyboru oferenta.
 6. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Wydanie Instrumentu następuje niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.
 7. Zakupiony instrument nie podlega zwrotowi.
 8. Wszystkie koszty udziału w przetargu oraz związane z transakcją zakupu i odbioru instrumentów obciążają oferenta.

 

Załączniki:
Ekspertyza instrumentuMB
artykuł nr 2

Ogłoszenie o sprzedaży instrumentów muzycznych

Filharmonia Narodowa w Warszawie (dalej zwana: „Filharmonią”) ogłasza przetarg publiczny (dalej zwany „przetargiem”) na sprzedaż poniżej wskazanych instrumentów muzycznych będących własnością Filharmonii (dalej zwanych łącznie „instrumentami”).

 

Lp.

Nazwa instrumentu

Marka

Numer fabryczny

Nr inw. FN

rok prod.

Cena wywoławcza

1

Waltornia podwójna F/B

Ed. Kruspe

179.2004

2-329-805-5

2005

2 100,00 zł

2

Waltornia podwójna F/B

Ed. Kruspe

180.004

2-328-805-5

2005

2 200,00 zł

3

Waltornia podwójna F/B

Ed. Kruspe

174.2004

2-326-805-5

2004

2 000,00 zł

4

Waltornia podwójna F/B

Ed. Kruspe

170.2004

2-325-805-5

2004

1 900,00 zł

5

Waltornia podwójna F/B

Ed. Kruspe

166.2004

2-324-805-5

2004

1 900,00 zł

6

Klarnet B model YCL-AE

YAMAHA

01019

8-5-00139

1991

1 800,00 zł

7

Klarnet A model YCL-AE

YAMAHA

01006

8-5-00145

1991

2 200,00 zł

8

Klarnet A model YCL-AE

YAMAHA

01015

8-5-00146

1991

2 000,00 zł

9

Klarnet B model YCL-CS

YAMAHA

02558

2-275-805-5

1998

1 700,00 zł

10

Klarnet B model YCL-CS

YAMAHA

02555

2-276-805-5

1998

2 200,00 zł

11

Klarnet B model YCL-CS

YAMAHA

02563

2-277-805-5

1998

1 900,00 zł

12

Klarnet B model YCL-CSA

YAMAHA

02549

2-278-805-5

1998

1 700,00 zł

13

Klarnet A model YCL-CSA

YAMAHA

02169

2-279-805-5

1998

1 900,00 zł

14

Klarnet A model YCL-CS

YAMAHA

02153

2-280-805-5

1998

1 900,00 zł

15

Klarnet A model YCL-CSA

YAMAHA

02168

2-281-805-5

1998

2 300,00 zł

16

Klarnet A model YCL-CSA

YAMAHA

02167

2-282-805-5

1998

2 000,00 zł

17

Klarnet basowy RC Prestige

BUFFET

22871

8-5-00097

1985

1 800,00 zł

18

Klarnet B m. Legacy LB 110B

LEBLANC

P3285

2-404-805-5

2008

3 800,00 zł

19

Klarnet B m. Legacy LB 110B

LEBLANC

P3558

2-406-805-5

2008

4 200,00 zł

20

Klarnet B m. Legacy LB 110B

LEBLANC

P3557

2-407-805-5

2008

4 300,00 zł

21

Klarnet A m. Legacy LB 110A

LEBLANC

P1529

2-408-805-5

2008

4 500,00 zł

22

Klarnet A m. Legacy LB 110A

LEBLANC

P2878

2-409-805-5

2008

4 500,00 zł

23

Klarnet A m. Legacy LB 110A

LEBLANC

P2887

2-410-805-5

2008

3 200,00 zł

24

Klarnet B m. Legacy LB 110B

LEBLANC

P2440

2-405-805-5

2008

3 400,00 zł

25

Klarnet A m. Legacy LB 110A

LEBLANC

P2775

2-412-805-5

2008

4 200,00 zł

 

 1. Instrumenty są używane i nie podlegają gwarancji, Filharmonia nie udziela na instrumenty rękojmi za wady.
 2. Stan techniczny instrumentów został opisany w ekspertyzach, dołączonych do ogłoszenia.
 3. Cena wywoławcza jest ceną brutto. Cena wywoławcza jest ceną minimalną.
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej instrumentu z dopiskiem za który instrument jest to wadium poprzez wskazanie jego numeru fabrycznego lub inwentarzowego. Jeśli oferent jest zainteresowany zakupem kilku instrumentów, wadium należy wpłacić oddzielnie za poszczególne instrumenty (osobny przelew dla każdego instrumentu). Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy numer: 61 1130 1017 0020 1461 3520 0005. Wadium należy złożyć nie później niż w dniu 12.06.203 r. do godz. 8:00. Za termin wniesienia wadium uznaje się moment wpływu środków na w/w rachunek.
 5. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, Filharmonia zwróci w terminie 7 dni, od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty, zaś wadium złożone przez oferenta, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
 6. Oferty należy złożyć w siedzibie Filharmonii (adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa), w Sekretariacie do godz. 10.00 dnia 12.06.2023 r. w zamkniętych kopertach z opisem „Oferta na (podać nazwę instrumentu i numer fabryczny). Nie otwierać przed 12.06.2023 r.”. O ważności oferty decyduje data
  i godzina wpływu oferty do Filharmonii.
 7. W przypadku zainteresowania zakupem kilku instrumentów, należy złożyć na każdy instrument oddzielną ofertę.
 8. Oferta wiąże oferenta przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert.
 9. Oferta powinna zawierać:
 1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;
 2. oferowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza) i warunki jej zapłaty;
 3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem instrumentu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;
 4. jednoznaczne określenie instrumentu, którego dotyczy oferta (przynajmniej przez wskazanie numeru fabrycznego lub numeru inwentarzowego).
 1. Filharmonia odrzuci ofertę i zawiadomi o tym oferenta, gdy:
 1. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
 2. oferta nie spełnia warunków, o których mowa w pkt 9 lub jest ona niekompletna, nieczytelna lub budzi inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.  
 1. Filharmonia zastrzega sobie prawo - bez podania przyczyn -  do zamknięcia przetargu bez wybrania oferty, lub do przesunięcia terminów wskazanych w niniejszym ogłoszeniu.
 2. W razie zamknięcia przetargu bez wybrania oferty, oprócz zwrotu wpłaconego wadium, oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Filharmonii z tego tytułu.
 3. Instrumenty można obejrzeć w siedzibie Filharmonii w dniach roboczych od poniedziałku do piątku pomiędzy godziną 9.00 a 14.00 do dnia 07.06.2023 r., po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr tel. 22 55 17 153.
 4. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, w siedzibie Filharmonii, w dniu 12.06.2023 r. o godz. 12:00.
 5. Komisja Przetargowa:
 1. stwierdzi prawidłowość ogłoszenia przetargu;
 2. ustali liczbę zgłoszonych ofert oraz sprawdzi wniesienie wymaganego wadium we wskazanym terminie, miejscu i formie;
 3. otworzy koperty z ofertami złożone w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu o przetargu.
 1. Filharmonia wybierze oferenta, który zaoferował najwyższą cenę. Jeżeli co najmniej dwóch oferentów zaoferowało tę samą cenę, pomiędzy tymi oferentami Filharmonia będzie kontynuowała przetarg w formie aukcji.
 2. Planowany termin zawarcia umowy sprzedaży z nabywcą: nie później niż w terminie 14 dni od dnia wyboru oferenta.
 3. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Wydanie instrumentu następuje niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.
 4. Zakupiony instrument nie podlega zwrotowi.
 5. Wszystkie koszty udziału w przetargu oraz związane z transakcją zakupu i odbioru instrumentów obciążają oferenta.

 

Załącznik do ogłoszenia - ekspertyzy

artykuł nr 3

Ogłoszenie o sprzedaży klarnetu basowego

Filharmonia Narodowa w Warszawie (dalej zwana: „Filharmonią”) oferuje do sprzedaży klarnet basowy Bb firmy „YAMAHA” YCL-622II nr 01297, model Professional, korpus grenadilla, 24 klapy, szyjka i czara głosowa posrebrzane (dalej zwany „Instrumentem”), zakupiony w 1998 roku, stan dobry. Instrument jest używany i nie podlega gwarancji, Filharmonia nie udziela na Instrument rękojmi za wady.

 1. Cena wywoławcza: 11.377,50 PLN (słownie: jedenaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy) brutto.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy numer: 61 1130 1017 0020 1461 3520 0005. Wadium należy złożyć nie później niż w dniu 31.01.2022 r. Terminem wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na w/w rachunek.
 3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, Filharmonia zwróci w terminie 7 dni, od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty, zaś wadium złożone przez oferenta, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Oferty należy składać w siedzibie Filharmonii (adres: ul. Jasna 5, Warszawa), pokój 109 do godz. 11.00 dnia 31.01.2022 r. w zamkniętych kopertach z opisem „Oferta klarnet basowy. Nie otwierać przed 01.02.2022 r.”.
 5. Oferta wiąże oferenta przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert.
 6. Oferta powinna zawierać:
 1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;
 2. oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;
 3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem Instrumentu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.
 1. Filharmonia odrzuci ofertę i zawiadomi o tym oferenta, gdy:
 1. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
 2. oferta nie spełnia warunków, o których mowa w pkt 6 lub jest ona niekompletna, nieczytelna lub budzi inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.  
 1. Filharmonia zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania oferty, bez podania przyczyn.
 2. Instrument można obejrzeć w siedzibie Filharmonii w dniach roboczych od poniedziałku do piątku pomiędzy 9.00 a 14.00 do dnia 28..01.2022 r., po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr tel. 22 55 17 153.
 3. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, w siedzibie Filharmonii, w dniu 01.02.2022 r.
 4. Filharmonia wybierze oferenta, który zaoferował najwyższą cenę. Jeżeli co najmniej dwóch oferentów zaoferowało tę samą cenę, pomiędzy tymi oferentami Filharmonia będzie kontynuowała przetarg w formie aukcji.
 5. Planowany termin zawarcia umowy sprzedaży z nabywcą: nie później niż w terminie 7 dni od dnia wyboru oferenta.
 6. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Wydanie Instrumentu następuje niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.
artykuł nr 4

Ogłoszenie o sprzedaży strugarko-grubościówki do obróbki drewna

Załączniki:
Treść ogłoszenia96 KB
artykuł nr 5

Ocena nośności elementów konstrukcji przekrycia dachu (po wykonaniu prac modernizacyjnych) nad Salą Koncertową Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Wykonanie: Instytut Techniki Budowlanej

Warszawa, sierpień 2018

 

Załączniki:
Treść dokumentuMB