artykuł nr 1

Organy doradcze

Rada Artystyczno-Programowa

Rada Artystyczno-Programowa jest organem doradczym i opiniodawczym Dyrektora Filharmonii Narodowej. Składa się z 12 członków reprezentujących orkiestrę, chór i pozostałe komórki organizacyjne Filharmonii powoływanych i odwoływanych przez Dyrektora. Dyrektor zwołuje posiedzenia Rady oraz kieruje jej pracami w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w sezonie artystycznym.

Do zadań Rady Artystyczno-Programowej należy w szczególności opiniowanie:
- planów rozwoju i działalności Filharmonii Narodowej,
- planów repertuarowych,
- planów dokształcania i doskonalenia kadr artystycznych i technicznych,
- spraw socjalnych,
- istotnych spraw związanych z bieżącą działalnością Filharmonii Narodowej.

Rada działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez nią i zatwierdzonego przez Dyrektora.