artykuł nr 1

Majątek

Źródłami finansowania działalności Filharmonii są dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa, przychody z prowadzonej działalności statutowej, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł. Przychodami Filharmonii mogą być również wpływy z prowadzonej dodatkowej działalności.

Podstawą gospodarki finansowej Filharmonii jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora. Dyrektor zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez biegłego rewidenta wyłonionego zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedłożenie do zatwierdzenia Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego.