artykuł nr 1

Program działania Filharmonii Narodowej w sezonach artystycznych 2022/2025

Program działania Filharmonii Narodowej w sezonach artystycznych 2022/2025.

artykuł nr 2

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Filharmonii Narodowej jest:

 1. kultywowanie i rozwijanie tradycji muzyki polskiej;
 2. ukazywanie bogactwa światowej spuścizny muzycznej;
 3. krzewienie współczesnej twórczości muzycznej i upowszechnianie kultury muzycznej w kraju i poza jego granicami;
 4. dążenie do osiągnięcia najwyższego poziomu działalności artystycznej oraz dbałość o reprezentatywność programów muzycznych.

Filharmonia realizuje swoje zadania poprzez:

 1. tworzenie zespołów orkiestry symfonicznej, chóru mieszanego i zespołów kameralnych;
 2. organizację koncertów symfonicznych, kameralnych, chóralnych, solistycznych dla dzieci i młodzieży oraz inne formy promocji muzyki;
 3. realizację nagrań fonograficznych, radiowych, telewizyjnych i internetowych;
 4. angażowanie artystów wykonawców i tworzenie z nich zespołów tematycznych dla potrzeb upowszechniania muzyki;
 5. angażowanie artystów wykonawców krajowych i zagranicznych do przedstawienia dzieł muzycznych;
 6. pozyskiwanie do współpracy i konsultacji autorów muzykologów dla opracowania fachowego i literackiego swoich publikacji;
 7. współpracę ze szkolnictwem artystycznym w zakresie właściwego przygotowania nowych kadr artystycznych dla zespołów własnych;
 8. prowadzenie działalności pedagogicznej w zakresie szkolenia młodych talentów;
 9. obejmowanie patronatami wybranych zamierzeń lub wydarzeń kulturalnych.

Filharmonia może realizować swoje zadania we współpracy z polskimi i zagranicznymi instytucjami kultury, instytucjami edukacyjnymi i naukowymi, organizacjami pozarządowymi, mediami, firmami fonograficznymi, a także innymi podmiotami działającymi w dziedzinie kultury.

Działalność dodatkowa

 1. Filharmonia może na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach prowadzić, jako dodatkową, działalność odpłatną, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia realizacji zadań statutowych Filharmonii.
 2. Działalność, o której mowa w ust. 1 może być prowadzona w zakresie usługowym, handlowym i wytwórczym, w tym:
  1. działalności wydawniczej związanej z promocją muzyki oraz dokonaniami artystycznymi Filharmonii;
  2. odpłatnego organizowania imprez kulturalnych, konferencji naukowych, edukacyjnych i sympozjów.
 3. Środki uzyskane z prowadzonej dodatkowej działalności mogą być wykorzystywane wyłącznie na realizację zadań statutowych Filharmonii.