artykuł nr 1

Skargi i wnioski

Informacja o sposobach składania skarg i wniosków w Filharmonii Narodowej w Warszawie

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z Regulaminem organizacji przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków w Filharmonii Narodowej.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub za pomocą faksu albo poczty elektronicznej w Sekretariacie Dyrektora lub innym Dziale Filharmonii Narodowej:

sekretariat@filharmonia.pl

 faks: 22 55 17 200

Informacje o stanie załatwionych spraw dotyczących skarg i wniosków można uzyskać  kierując zapytanie na adres poczty elektronicznej: sekretariat@filharmonia.pl.

 

Skargi i wnioski - obowiązek informacyjny

Filharmonia Narodowa w Warszawie (zwana dalej: „Filharmonią Narodową”) jako państwowa instytucja kultury szczególnie dba o ochronę danych osobowych.

Filharmonia Narodowa uprzejmie informuje, że jest administratorem Państwa danych osobowych i przetwarza Państwa dane osobowe w celu:

  • wykonania ciążących na Filharmonii Narodowej obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa w zakresie udzielenia odpowiedzi na złożoną skargę lub wniosek (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO uzasadniony prawnie interes Filharmonii Narodowej w postaci ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń).

W przypadku, gdyby chcieli Państwo uzyskać jakiekolwiek informacje w zakresie przetwarzania wyżej wskazanych danych osobowych przez Filharmonię Narodową, Filharmonia Narodowa zachęca do kontaktu na adres: Filharmonia Narodowa, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa. Jednocześnie Filharmonia Narodowa informuje, iż Filharmonia Narodowa wyznaczyła inspektora danych osobowych, jego dane kontaktowe to: Inspektor ochrony danych osobowych Filharmonii Narodowej, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa lub adres e-mail: rodo@filharmonia.pl. Inspektor ochrony danych osobowych odpowie na Państwa pytania w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Filharmonię Narodową.

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawniane podmiotom świadczącym usługi w zakresie działalności kulturalnej, usługi edytorskie, druku, prawne, konsultacyjne, doradcze, informatyczne.

Państwa dane osobowe, których przetwarzanie jest wymagane na podstawie przepisów prawa, będą przetwarzane
w terminach określonych przez przepisy prawa oraz do dnia upływu roszczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych są Państwo uprawnieni do żądania od Filharmonii Narodowej dostępu do swoich danych osobowych; usunięcia swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych; sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych; ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym przez Państwa, a brak ich podania skutkuje brakiem możliwości odpowiedzi na skargę lub wniosek.

Nie podlegają Państwo decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich lub do organizacji międzynarodowych.