artykuł nr 1

Statut i uchwały

Statut Filharmonii Narodowej w Warszawie

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

Filharmonia Narodowa w Warszawie, zwana dalej „Filharmonią”, jest państwową instytucją artystyczną działającą w szczególności na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zwanej dalej „ustawą” oraz niniejszego statutu.

§ 2.

1. Siedzibą Filharmonii jest miasto stołeczne Warszawa, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

2. Filharmonia wpisana jest pod numerem 5/92 do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zwanego dalej „Ministrem” i posiada osobowość prawną.

§ 3.

Nadzór nad Filharmonią sprawuje Minister.

 

Rozdział 2

Zakres działania

§ 4.

Do zakresu działania Filharmonii należy:

1) kultywowanie i rozwijanie tradycji muzyki polskiej;
2) ukazywanie bogactwa światowej spuścizny muzycznej;
3) krzewienie współczesnej twórczości muzycznej i upowszechnianie kultury muzycznej w kraju i poza jego granicami;
4) dążenie do osiągnięcia najwyższego poziomu działalności artystycznej oraz dbałość o reprezentatywność programów muzycznych.

§ 5.

Filharmonia realizuje swoje zadania poprzez:

1) tworzenie zespołów orkiestry symfonicznej, chóru mieszanego i zespołów kameralnych;
2) organizację koncertów symfonicznych, kameralnych, chóralnych, solistycznych dla dzieci i młodzieży oraz inne formy promocji muzyki;
3) realizację nagrań fonograficznych, radiowych, telewizyjnych i internetowych;
4) angażowanie artystów wykonawców i tworzenie z nich zespołów tematycznych dla potrzeb upowszechniania muzyki;
5) angażowanie artystów wykonawców krajowych i zagranicznych do przedstawienia dzieł muzycznych;
6) pozyskiwanie do współpracy i konsultacji autorów muzykologów dla opracowania fachowego i literackiego swoich publikacji;
7) współpracę ze szkolnictwem artystycznym w zakresie właściwego przygotowania nowych kadr artystycznych dla zespołów własnych;
8) prowadzenie działalności pedagogicznej w zakresie szkolenia młodych talentów;
9) obejmowanie patronatami wybranych zamierzeń lub wydarzeń kulturalnych.

§ 6.

Filharmonia może realizować swoje zadania we współpracy z polskimi i zagranicznymi instytucjami kultury, instytucjami edukacyjnymi i naukowymi, organizacjami pozarządowymi, mediami, firmami fonograficznymi, a także innymi podmiotami działającymi w dziedzinie kultury.

 

Rozdział 3

Zarządzanie i organizacja

§ 7.

1. Filharmonią kieruje Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Minister w trybie określonym ustawą.
2. Dyrektor kieruje Filharmonią przy pomocy zastępcy dyrektora.
3. Zastępcę dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor po uzyskaniu zgody Ministra.
 

§ 8.

Dyrektor zarządza całokształtem działalności Filharmonii, sprawuje nadzór nad mieniem Filharmonii i jest za nie odpowiedzialny oraz reprezentuje Filharmonię na zewnątrz.

§ 9.

1. Szczegółową strukturę organizacyjną Filharmonii określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Ministra oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
2. Zmiany regulaminu organizacyjnego są dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

 

Rozdział 4

Rada Artystyczno-Programowa

§ 10.

1. W Filharmonii działa Rada Artystyczno-Programowa zwana dalej „Radą”, jako organ doradczy i opiniodawczy Dyrektora.

2. Do zadań Rady Artystyczno-Programowej należy opiniowanie:

1) planów rozwoju i działalności Filharmonii;
2) planów repertuarowych;
3) planów dokształcania i doskonalenia kadr artystycznych i technicznych;
4) spraw socjalnych;
5) istotnych spraw związanych z bieżącą działalnością Filharmonii.

§ 11.

1. W skład Rady wchodzi 12 pracowników reprezentujących orkiestrę, chór i pozostałe komórki organizacyjne Filharmonii, powoływanych i odwoływanych przez Dyrektora Filharmonii.
2. Radę powołuje się na okres równy sezonom artystycznym na które został zatrudniony Dyrektor.
3. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Dyrektor.
4. Dyrektor zwołuje posiedzenia Rady oraz kieruje jej pracami.
5. W razie nieobecności Dyrektora jego zadania wykonuje jego zastępca.
6. Dyrektor zwołuje posiedzenia Rady w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w sezonie artystycznym.
7. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym na wniosek Dyrektora lub co najmniej połowy składu Rady.
8. Dyrektor może odwołać członka Rady w przypadku niewykonywania przez niego obowiązków członka Rady.
9. Szczegółowy tryb działania Rady określa uchwalony przez nią regulamin.

 

Rozdział 5

Majątek i finanse

§ 12.

1. Filharmonia prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie.
2. Podstawą gospodarki finansowej Filharmonii jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora.

§ 13.

1. Źródłami finansowania działalności Filharmonii są dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa, przychody z prowadzonej działalności statutowej, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
2. Przychodami Filharmonii mogą być również wpływy z prowadzonej dodatkowej działalności.

§ 14.

Dyrektor zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez biegłego rewidenta wyłonionego zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedłożenie do zatwierdzenia Ministrowi.

§ 15.

1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Filharmonii, w tym w zakresie praw i obowiązków majątkowych, uprawniony jest Dyrektor.
2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Filharmonii, ustalając zakres ich umocowania.
3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Ministra, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

 

Rozdział 6

Działalność dodatkowa

§ 16.

1. Filharmonia może na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach prowadzić, jako dodatkową, działalność odpłatną, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia realizacji zadań statutowych Filharmonii.
2. Działalność, o której mowa w ust. 1 może być prowadzona w zakresie usługowym, handlowym i wytwórczym, w tym:

1) działalności wydawniczej związanej z promocją muzyki oraz dokonaniami artystycznymi Filharmonii;
2) odpłatnego organizowania imprez kulturalnych, konferencji naukowych, edukacyjnych i sympozjów.

3. Środki uzyskane z prowadzonej dodatkowej działalności mogą być wykorzystywane wyłącznie na realizację zadań statutowych Filharmonii.

 

Rozdział 7

Postanowienia końcowe

§ 17.

1. Połączenia, podziału lub likwidacji Filharmonii dokonuje Minister na zasadach i w trybie przewidzianym w ustawie.
2. Wszelkie zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego ustalenia.