artykuł nr 1

Status prawny

Filharmonia Narodowa w Warszawie jest państwową instytucją artystyczną działającą w szczególności na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz statutu.

Siedzibą Filharmonii jest miasto stołeczne Warszawa, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

Filharmonia wpisana jest pod numerem 5/92 do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i posiada osobowość prawną.

Nadzór nad Filharmonią sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.